SilkBase IMG001 IMG002 IMG003 IMG005 IMG006 IMG007 IMG008 IMG009 kuwako IMG010 IMG011 IMG012

Last updated: 2019/10/06
 
BLASTX 2.2.12 [Aug-07-2005]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= ce--0028
     (633 letters)

Database: rice 
      37,544 sequences; 14,793,348 total letters

Searching..................................................done

                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

09_02_0362 + 7860088-7860197,7861606-7861636,7861738-7861801,786...  38  0.009
01_05_0652 - 23934604-23934636,23934783-23934893,23935000-239351...  35  0.062
08_02_0499 - 17820615-17822516,17823224-17823373,17823491-178235...  32  0.44 
06_03_1298 + 29141578-29141623,29142129-29142250,29143818-291438...  31  1.0 
06_01_0675 + 4937309-4937354,4937606-4937718,4937810-4937905,493...  31  1.0 
01_01_0552 - 4065623-4065698,4066133-4066218              30  1.3 
04_04_1591 + 34647817-34648416                     29  2.3 
02_02_0453 + 10420585-10421661,10422015-10422146,10422232-104224...  29  2.3 
01_06_0802 + 32087661-32087965,32088106-32088220,32088302-320884...  29  2.3 
10_01_0326 + 3574129-3574329,3575144-3575692,3575914-3576072,357...  29  3.1 
06_03_1471 + 30374988-30375959                     29  3.1 
04_04_1536 - 34207425-34207490,34207801-34208268,34208345-342084...  29  3.1 
04_03_0752 + 19300584-19301273,19301335-19301723,19302861-19303539   29  3.1 
10_07_0061 + 12489552-12489674,12490761-12490836,12490916-124909...  29  4.1 
06_03_1470 + 30371391-30372353                     29  4.1 
03_02_0994 - 13067254-13067379,13067483-13067521,13067824-130678...  29  4.1 
12_01_0030 + 262452-263210,263332-263575,263867-264165         28  5.4 
11_04_0242 - 15273774-15274043,15274131-15274235            28  5.4 
08_01_0436 + 3842143-3842850,3843140-3843314,3843829-3843911      28  5.4 
05_01_0360 + 2814139-2814627,2815203-2815334,2815480-2815583,281...  28  5.4 
04_04_1385 - 33157557-33157655,33157752-33158201,33158864-331590...  28  5.4 
02_02_0341 + 9141556-9142654,9143357-9143454              28  5.4 
01_07_0360 + 43056226-43057566                     28  5.4 
10_08_0753 + 20324011-20324113,20324210-20324231,20324344-203244...  28  7.1 
07_03_1258 + 25244863-25245282,25246419-25246568,25246665-252468...  28  7.1 
04_04_1538 + 34239913-34241274,34241468-34241578            28  7.1 
03_06_0341 - 33261210-33261327,33261411-33262057,33262950-332630...  28  7.1 
01_05_0653 - 23948911-23948937,23949031-23949141,23949361-239494...  28  7.1 
09_01_0112 + 1737438-1737777,1738441-1738511,1738974-1739052,174...  27  9.4 
08_02_0773 + 21043553-21043813,21044775-21045203            27  9.4 
06_03_1495 + 30566992-30567084,30567181-30567235,30567320-30567507   27  9.4 
02_04_0413 + 22681957-22682035,22682253-22682788            27  9.4 
01_07_0016 - 40476014-40476333,40476598-40476740,40476945-404790...  27  9.4 

>09_02_0362 +
      7860088-7860197,7861606-7861636,7861738-7861801,
      7861922-7862052,7863575-7863784,7863891-7863956,
      7864868-7865075,7866270-7866325,7866406-7867128,
      7868246-7868299,7868667-7868695,7869501-7869585,
      7870032-7870202,7870246-7870827
     Length = 839

 Score = 37.5 bits (83), Expect = 0.009
 Identities = 26/102 (25%), Positives = 50/102 (49%)
 Frame = -1

Query: 504 IEQTLVQIHTGNVLEVLDHMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQE 325
      ++Q  Q+  N L  H  Q+ Q+Q + ++ L  + QH  +  +PL QQ 
Sbjct: 659 LQQQQNQLQQQNQLHQ-QHQLQPQNQLQQQHQLQQQLQQQQLQQHMQLQTQGLPLQQQQS 717

Query: 324 VPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMELHRGYGRSEGRCCYQRTQCP 199
       H L+QQ++Q ++Q +QQ ++ +  + + +  Q+ Q P
Sbjct: 718 QGHPLQQQQMQ-QMQQQQQQQQIQQMQQQQQMQQMQQQQQQP 758 Score = 30.3 bits (65), Expect = 1.3
 Identities = 25/93 (26%), Positives = 45/93 (48%), Gaps = 2/93 (2%)
 Frame = -1

Query: 522 LCSFSSIEQTLVQIHTGNVLEVLDHMG--SRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHR 349
      L + ++I  L  H  V EV    +Q +QQ+Q + ++   +QHQ   Q +
Sbjct: 626 LIAVAAISICLAVYHFSAVAEVPTQQPPMQQQQLQQQQNQLQQQNQLHQQHQ----LQPQ 681

Query: 348 MPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMELHR 250
       L Q ++  L+QQ++Q+ +QL Q + L +
Sbjct: 682 NQLQQQHQLQQQLQQQQLQQHMQLQTQGLPLQQ 714


>01_05_0652 -
      23934604-23934636,23934783-23934893,23935000-23935188,
      23935893-23936012,23936109-23936273,23936638-23936790,
      23936867-23936976,23937280-23937397,23938197-23938427,
      23938984-23939175,23939661-23939945,23940637-23940686,
      23940846-23940921,23941048-23941135,23941689-23941771,
      23941883-23942248,23942462-23942476,23942909-23943018,
      23943134-23943231,23943961-23944019
     Length = 883

 Score = 34.7 bits (76), Expect = 0.062
 Identities = 24/90 (26%), Positives = 43/90 (47%)
 Frame = -1

Query: 510 SSIEQTLVQIHTGNVLEVLDHMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQ 331
      S + + ++IH   +  HM +R+ QQ+Q +  P  +Q QH  +Q +  Q
Sbjct: 81 SDVAASYIEIHH----KQTQHMKAREQQQQQQQQ--PPQQRQQQPQHIQMQQMLLQRAAQ 134

Query: 330 QEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMELHRGYG 241
      Q+   +QQ+ Q++ Q +QQ + R G
Sbjct: 135 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRRDG 164


>08_02_0499 - 17820615-17822516,17823224-17823373,17823491-17823568,
      17823948-17824061,17824145-17824297,17826928-17827071,
      17827162-17827516,17828574-17828741,17829522-17829751,
      17829916-17830049,17830686-17830749
     Length = 1163

 Score = 31.9 bits (69), Expect = 0.44
 Identities = 21/67 (31%), Positives = 32/67 (47%), Gaps = 2/67 (2%)
 Frame = -1

Query: 450 HMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPL--LGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL 277
      + G +Q +Q QG  +   +Q + + QH  L L QQ++P  QQ  ++VQ 
Sbjct: 905 NQGDQQSLQTMQGYASQMWQYYQQQMYYLQAQHNQQLQSLQQQQLPTEHLQQNFMQQVQQ 964

Query: 276 *EQQMEL 256
       QQM L
Sbjct: 965 LNQQMVL 971 Score = 27.9 bits (59), Expect = 7.1
 Identities = 19/60 (31%), Positives = 36/60 (60%)
 Frame = -1

Query: 438 RQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQME 259
      +Q +QQ+ + ++ L+ + Q Q +M +Q +  L QQ+  L +QQ+ Q+ V L +QQ +
Sbjct: 1070 QQLLQQQLLQQQQYLSQMPQQQQNMTQQQQ---LFQQQQQQLFQQQQ-QQMVVLQQQQQQ 1125


>06_03_1298 +
      29141578-29141623,29142129-29142250,29143818-29143874,
      29143983-29144138,29144220-29144304,29144575-29144665,
      29144807-29144971,29145064-29145186,29145334-29145409,
      29145513-29145642,29145951-29147824,29148339-29148529,
      29148697-29148860,29149164-29149275,29149276-29149294
     Length = 1136

 Score = 30.7 bits (66), Expect = 1.0
 Identities = 23/80 (28%), Positives = 38/80 (47%), Gaps = 4/80 (5%)
 Frame = -1

Query: 486 QIHTGNVLE----VLDHMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVP 319
      QIH + L+   ++HM   Q  G+ + +  Q QH+ + Q + P  Q  P
Sbjct: 481 QIHDASNLQRQQPSMNHMLPLSQAQTNLGQAQVLVQNQMQQQHASSTQGQQPATSQ---P 537

Query: 318 HLLEQQKVQRRVQL*EQQME 259
      LL QQ+ Q++ Q +QQ +
Sbjct: 538 LLLPQQQQQQQQQQQQQQQQ 557


>06_01_0675 +
      4937309-4937354,4937606-4937718,4937810-4937905,
      4938003-4938059,4938145-4938300,4938402-4938486,
      4938727-4938817,4938896-4939060,4939150-4939345,
      4939593-4939731,4940187-4941874,4942575-4942765,
      4942850-4942994
     Length = 1055

 Score = 30.7 bits (66), Expect = 1.0
 Identities = 21/67 (31%), Positives = 33/67 (49%), Gaps = 1/67 (1%)
 Frame = -1

Query: 456 LDHMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQK-VQRRVQ 280
      +DH  QH QQ   ++   Q  + +QH+ LL QQ  HL +QQ+ +QR+ 
Sbjct: 482 VDHPVMSQHQQQPHQLSQQQQVQPSQQSSVVLQQHQAQLL-QQNAIHLQQQQEHLQRQQS 540

Query: 279 L*EQQME 259
       QQ++
Sbjct: 541 QPAQQLK 547


>01_01_0552 - 4065623-4065698,4066133-4066218
     Length = 53

 Score = 30.3 bits (65), Expect = 1.3
 Identities = 15/32 (46%), Positives = 16/32 (50%), Gaps = 2/32 (6%)
 Frame = +2

Query: 269 CSYSC--TLRCTFCCSNRCGTSCCPSSGILCC 358
      C Y+C TL C FCC  C  CC   LCC
Sbjct: 25 CLYACLFTLCCCFCCYETC--ECCLE--CLCC 52


>04_04_1591 + 34647817-34648416
     Length = 199

 Score = 29.5 bits (63), Expect = 2.3
 Identities = 10/28 (35%), Positives = 15/28 (53%)
 Frame = +2

Query: 263 ICCSYSCTLRCTFCCSNRCGTSCCPSSG 346
      + C +CT+   CS +C SC P+ G
Sbjct: 172 LMCGKTCTMSAHTKCSAKCSKSCIPTCG 199


>02_02_0453 + 10420585-10421661,10422015-10422146,10422232-10422456,
      10422555-10422680,10422777-10422839,10423214-10423296,
      10424078-10424309,10424421-10424489,10424532-10424731,
      10424819-10424894,10425015-10425081,10425194-10425471,
      10425600-10425787,10426235-10426391,10426496-10426741
     Length = 1072

 Score = 29.5 bits (63), Expect = 2.3
 Identities = 18/74 (24%), Positives = 32/74 (43%), Gaps = 1/74 (1%)
 Frame = +2

Query: 353 CCFAILCWCCSNPASGSLHSPCSCCICCRLPIWSSTSSTFPVWICTSVCSIDEKEHKAFL 532
      C  +LC C   G L + C CC  +    S+  + + V +++  ++ L
Sbjct: 821 CVPEVLCTCADQSYLGILLNCCLCCSLASILHAPLNESSARFYAASVVVALENLHQRSIL 880

Query: 533 QRLKTKD-LLVDKS 571
       R + D L+VD+S
Sbjct: 881 YRGVSADILMVDRS 894


>01_06_0802 +
      32087661-32087965,32088106-32088220,32088302-32088421,
      32089678-32089788,32090084-32090122,32090965-32091069,
      32091149-32091187,32091923-32092015
     Length = 308

 Score = 29.5 bits (63), Expect = 2.3
 Identities = 15/33 (45%), Positives = 17/33 (51%), Gaps = 2/33 (6%)
 Frame = +2

Query: 386 NPASGSLHSPCSCCICC--RLPIWSSTSSTFPV 478
      NP  LH+P S    RLP+W ST S PV
Sbjct: 32 NPPHRFLHAPSSPAAASPSRLPLWRSTGSLLPV 64


>10_01_0326 +
      3574129-3574329,3575144-3575692,3575914-3576072,
      3576349-3577543,3577626-3577762,3578052-3578242,
      3578888-3579218
     Length = 920

 Score = 29.1 bits (62), Expect = 3.1
 Identities = 23/68 (33%), Positives = 33/68 (48%)
 Frame = -1

Query: 456 LDHMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL 277
      LD  RQ Q +Q  + L  +Q Q  +Q ++  QQE PH  Q +Q +VQ+
Sbjct: 454 LDEQHQRQDHQPKQNHPHDELQHQKQ-QPEQQQQDQVQQQQQQEQPH---DQHLQ-QVQM 508

Query: 276 *EQQMELH 253
      +QQ LH
Sbjct: 509 HDQQQPLH 516


>06_03_1471 + 30374988-30375959
     Length = 323

 Score = 29.1 bits (62), Expect = 3.1
 Identities = 14/41 (34%), Positives = 20/41 (48%)
 Frame = +2

Query: 380 CSNPASGSLHSPCSCCICCRLPIWSSTSSTFPVWICTSVCS 502
      C + A G+L  C C+CC  W ++S +  C S CS
Sbjct: 23 CGSQAGGAL---CPNCLCCSQYGWCGSTSAYCGSGCQSQCS 60


>04_04_1536 -
      34207425-34207490,34207801-34208268,34208345-34208485,
      34208582-34208820,34209950-34210436
     Length = 466

 Score = 29.1 bits (62), Expect = 3.1
 Identities = 15/45 (33%), Positives = 18/45 (40%), Gaps = 2/45 (4%)
 Frame = +2

Query: 230 PSLLP*PLCN-SICCSYSCTLRCTFCCSNRCGT-SCCPSSGILCC 358
      P  P +C+ + C  T C F  N C  CCP G CC
Sbjct: 378 PPSAPDHVCDDNFSCPAGSTCCCAFGFRNLCLVWGCCPVEGATCC 422


>04_03_0752 + 19300584-19301273,19301335-19301723,19302861-19303539
     Length = 585

 Score = 29.1 bits (62), Expect = 3.1
 Identities = 20/60 (33%), Positives = 29/60 (48%)
 Frame = -1

Query: 438 RQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQME 259
      RQ MQQ+Q  R L LEQ Q  A Q ++ L QQ+  +  Q+ Q +  +Q +
Sbjct: 477 RQRMQQQQALQRRQLF-LEQQQQQAALQQQLMLEQQQQQQMMAALQQQQLAILFHDQPQQ 535


>10_07_0061 + 12489552-12489674,12490761-12490836,12490916-12490980,
      12491089-12491166,12492156-12492236,12492813-12492974,
      12493328-12493426,12493509-12494797,12495063-12495286,
      12495373-12495500,12495596-12495634,12495724-12497178
     Length = 1272

 Score = 28.7 bits (61), Expect = 4.1
 Identities = 17/59 (28%), Positives = 30/59 (50%)
 Frame = -1

Query: 438 RQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQM 262
      +Q MQ +Q  + PL  + Q  +Q +   QQ+   +QQ+ Q+++Q +QQM
Sbjct: 1117 QQQMQLQQQFQQNPLQQQQLQQLQQQQQQQQQQQIQQQQQQQQQQQQQQQQIQQQQQQM 1175 Score = 27.9 bits (59), Expect = 7.1
 Identities = 13/41 (31%), Positives = 25/41 (60%)
 Frame = -1

Query: 381 QHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQME 259
      Q Q + +Q +  L QQ++ L +QQ+ Q++ Q+ +QQ +
Sbjct: 1117 QQQMQLQQQFQQNPLQQQQLQQLQQQQQQQQQQQIQQQQQQ 1157


>06_03_1470 + 30371391-30372353
     Length = 320

 Score = 28.7 bits (61), Expect = 4.1
 Identities = 14/41 (34%), Positives = 20/41 (48%)
 Frame = +2

Query: 380 CSNPASGSLHSPCSCCICCRLPIWSSTSSTFPVWICTSVCS 502
      C + A G+L  C C+CC  W ++S +  C S CS
Sbjct: 21 CGSQAGGAL---CPNCLCCSQYGWCGSTSDYCGAGCQSQCS 58


>03_02_0994 -
      13067254-13067379,13067483-13067521,13067824-13067893,
      13068025-13068116,13068237-13068319,13068590-13068633,
      13068682-13068800,13068883-13068915,13069152-13069239,
      13069364-13069413
     Length = 247

 Score = 28.7 bits (61), Expect = 4.1
 Identities = 22/89 (24%), Positives = 32/89 (35%), Gaps = 5/89 (5%)
 Frame = +2

Query: 248 PLCNSI--C--CSYSCTLRCTFCCSNRCGTSCCPSSGILCCFAILCWCCSNPASGSLHSP 415
      P CN + C C  T+ C C + +   C + G+ C   C C      
Sbjct: 30 PCCNDVFHCRHCHNESTVICLVCDTEQPVAQVCYNCGV-CMGEYFCSACKFFDDDVR--- 85

Query: 416 CSCCICCRLPIW-SSTSSTFPVWICTSVC 499
      C CC+ C  IW + +ST +   C
Sbjct: 86 CRCCLLCFCWIWLTGNTSTAKIAASAGSC 114


>12_01_0030 + 262452-263210,263332-263575,263867-264165
     Length = 433

 Score = 28.3 bits (60), Expect = 5.4
 Identities = 12/31 (38%), Positives = 14/31 (45%)
 Frame = +2

Query: 329 CCPSSGILCCFAILCWCCSNPASGSLHSPCS 421
      C P   CF LC C P + LH PC+
Sbjct: 324 CSPVQNYNACFGRLCSFCDEPRT-ILHPPCA 353


>11_04_0242 - 15273774-15274043,15274131-15274235
     Length = 124

 Score = 28.3 bits (60), Expect = 5.4
 Identities = 9/26 (34%), Positives = 13/26 (50%)
 Frame = +2

Query: 368 LCWCCSNPASGSLHSPCSCCICCRLP 445
      +C CC P  + +PC  I C +P
Sbjct: 78 VCTCCGGPHGVCIPAPCCYAINCNIP 103


>08_01_0436 + 3842143-3842850,3843140-3843314,3843829-3843911
     Length = 321

 Score = 28.3 bits (60), Expect = 5.4
 Identities = 8/10 (80%), Positives = 8/10 (80%)
 Frame = +2

Query: 416 CSCCICCRLP 445
      C CC CCRLP
Sbjct: 128 CGCCCCCRLP 137


>05_01_0360 +
      2814139-2814627,2815203-2815334,2815480-2815583,
      2816180-2816292,2818409-2818506,2818636-2818815,
      2818893-2819114,2819270-2819404,2819489-2819771,
      2819858-2819931,2820164-2820384,2820463-2820550,
      2820651-2820744,2820827-2821015,2821369-2821400,
      2821542-2821621,2821718-2821807,2821911-2821980,
      2822240-2822285,2822370-2822428,2822588-2822753,
      2822929-2823107,2823186-2823392,2823529-2823633,
      2823701-2823703
     Length = 1152

 Score = 28.3 bits (60), Expect = 5.4
 Identities = 19/77 (24%), Positives = 37/77 (48%)
 Frame = -1

Query: 462 EVLDHMGSRQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRV 283
      EV + G Q Q+EQGE E +G E+ Q  +   + ++E  + +++ +  
Sbjct: 33 EVEEEEGEEQ--QEEQGEEEEGFSGDEEEQEVEGEADGEQVEEEEEEESSVGEEEAEAEG 90

Query: 282 QL*EQQMELHRGYGRSE 232
      + E+++E +G G E
Sbjct: 91 EEEEEEVEEEQGAGEEE 107


>04_04_1385 -
      33157557-33157655,33157752-33158201,33158864-33159004,
      33159058-33159329,33160371-33160821
     Length = 470

 Score = 28.3 bits (60), Expect = 5.4
 Identities = 17/46 (36%), Positives = 19/46 (41%), Gaps = 3/46 (6%)
 Frame = +2

Query: 230 PSLLP*P-LC-NSICCSYSCTLRCTFCCSNRC-GTSCCPSSGILCC 358
      PS P P +C N  C S T C +   C  CCP G CC
Sbjct: 370 PSPTPPPTVCDNYYTCPDSTTCCCIYEYGKYCYAWGCCPLEGATCC 415


>02_02_0341 + 9141556-9142654,9143357-9143454
     Length = 398

 Score = 28.3 bits (60), Expect = 5.4
 Identities = 13/53 (24%), Positives = 22/53 (41%)
 Frame = -2

Query: 446 WVAGSICSRSRESVGSRWQDWSSTSIVWRSSIGCRYWGSKRCRTYWSSKRCSV 288
      WV G C  + + R +D + +++  S C  +K  T W  CS+
Sbjct: 33 WVGGDHCHMFSKLLSIRCEDCPNLTVLLLPSFECSISDTKDINTIWFPNLCSL 85


>01_07_0360 + 43056226-43057566
     Length = 446

 Score = 28.3 bits (60), Expect = 5.4
 Identities = 21/65 (32%), Positives = 26/65 (40%)
 Frame = +2

Query: 254 CNSICCSYSCTLRCTFCCSNRCGTSCCPSSGILCCFAILCWCCSNPASGSLHSPCSCCIC 433
      CN IC  +C++     CG  C +  C AI C  NP + LH P  C 
Sbjct: 317 CN-ICFEQACSMEV-----KECGHQMCAA----CTLAICCHSKPNPKTLLLHPP--ACPF 364

Query: 434 CRLPI 448
      CR I
Sbjct: 365 CRTTI 369


>10_08_0753 +
      20324011-20324113,20324210-20324231,20324344-20324400,
      20324704-20324785,20324903-20324998,20325265-20325389,
      20325484-20325502,20325598-20325744
     Length = 216

 Score = 27.9 bits (59), Expect = 7.1
 Identities = 11/23 (47%), Positives = 14/23 (60%), Gaps = 4/23 (17%)
 Frame = +2

Query: 305 CSNRCGTSCCP----SSGILCCF 361
      CS RCG S CP  ++ + CCF
Sbjct: 71 CSGRCGESNCPEVCLATEVFCCF 93


>07_03_1258 +
      25244863-25245282,25246419-25246568,25246665-25246877,
      25246979-25247068,25247311-25247424,25247881-25248150,
      25248251-25248407,25248691-25248741,25248742-25248819,
      25249357-25249457,25249832-25250002,25250136-25250210,
      25251527-25251793
     Length = 718

 Score = 27.9 bits (59), Expect = 7.1
 Identities = 18/52 (34%), Positives = 22/52 (42%), Gaps = 6/52 (11%)
 Frame = +2

Query: 266 CCSYSCTLRCTFCC---SNRCGTSCCPSSGILC-CFAIL-CW-CCSNPASGS 403
      CCS   C CC  N+  C   +C FA L C+ CC+  SGS
Sbjct: 665 CCSRLADCLCCMCCIKACNKMNDQCAIVMTQVCAAFACLGCYECCAELCSGS 716


>04_04_1538 + 34239913-34241274,34241468-34241578
     Length = 490

 Score = 27.9 bits (59), Expect = 7.1
 Identities = 15/37 (40%), Positives = 16/37 (43%), Gaps = 6/37 (16%)
 Frame = +2

Query: 266 CCSYS-CTLRCTFCCS----NRCGT-SCCPSSGILCC 358
      C YS C  T CC+  N C  CCP G CC
Sbjct: 395 CDRYSKCPAGTTCCCNYGIRNHCIVWGCCPVEGATCC 431


>03_06_0341 -
      33261210-33261327,33261411-33262057,33262950-33263061,
      33263313-33264097,33264797-33264867,33266323-33266635
     Length = 681

 Score = 27.9 bits (59), Expect = 7.1
 Identities = 19/70 (27%), Positives = 32/70 (45%)
 Frame = -1

Query: 435 QHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMEL 256
      QH QQ+Q + +   +Q  + +QH+   QQ+ P L+QQ Q+   Q +L
Sbjct: 537 QHQQQQQQQQFQQQHQQQQQSQQLQQQHQ-----QQQQPQQLQQQHQQQLAMSGGQNAQL 591

Query: 255 HRGYGRSEGR 226
      +  S G+
Sbjct: 592 AQQLAMSGGQ 601 Score = 27.5 bits (58), Expect = 9.4
 Identities = 17/64 (26%), Positives = 31/64 (48%)
 Frame = -1

Query: 438 RQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQME 259
      +Q QQ+Q + ++   +Q Q  +QH+   QQ   +QQ+ Q+ Q +QQ+ 
Sbjct: 523 QQVQQQQQQQQQQFQHQQQQQQQQFQQQHQQQQQSQQLQQQHQQQQQPQQLQQQHQQQLA 582

Query: 258 LHRG 247
      + G
Sbjct: 583 MSGG 586


>01_05_0653 -
      23948911-23948937,23949031-23949141,23949361-23949441,
      23949865-23949984,23950088-23950252,23950344-23950493,
      23950565-23950674,23951401-23951518,23951597-23951827,
      23952345-23952524,23953639-23953908,23954930-23954979,
      23955213-23955288,23955396-23955483,23956010-23956101,
      23956200-23956529,23957484-23957593,23957810-23957907,
      23959538-23959566
     Length = 811

 Score = 27.9 bits (59), Expect = 7.1
 Identities = 14/45 (31%), Positives = 24/45 (53%)
 Frame = -1

Query: 384 EQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQMELHR 250
      +Q H  QH+  + Q +  +QQ+ Q++ Q +QQ +LHR
Sbjct: 92 QQQYHHQQHQHQQIQMQQMLLQRAAQQQQQQQQQQQ-QQQQQLHR 135


>09_01_0112 +
      1737438-1737777,1738441-1738511,1738974-1739052,
      1741559-1741641,1741733-1741784,1742038-1742105,
      1742279-1742345,1742426-1742505,1742576-1742640,
      1742785-1742847,1743271-1743427,1743511-1743588,
      1743677-1744219,1744321-1744497,1744534-1744788,
      1745270-1745329,1745874-1745888,1746123-1746135,
      1746819-1746934
     Length = 793

 Score = 27.5 bits (58), Expect = 9.4
 Identities = 18/61 (29%), Positives = 35/61 (57%), Gaps = 6/61 (9%)
 Frame = -1

Query: 426 QQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQH-RMPLLGQ-----QEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQ 265
      QQ+Q + ++ L L+QHQ +A Q + P  Q   Q V + + Q+ Q+++Q+ +Q+
Sbjct: 668 QQQQQQQQQKLLLLQQHQQKLAMQQLQSPPQAQTHPAMQPVQQIPQAQQGQQQMQMKQQE 727

Query: 264 M 262
      +
Sbjct: 728 L 728


>08_02_0773 + 21043553-21043813,21044775-21045203
     Length = 229

 Score = 27.5 bits (58), Expect = 9.4
 Identities = 10/28 (35%), Positives = 15/28 (53%)
 Frame = -1

Query: 246 YGRSEGRCCYQRTQCPAGDINLCSVWRN 163
      Y ++ CCY R+ PA D + +W N
Sbjct: 40 YCDTKQSCCYPRSGKPAADFGIHGLWPN 67


>06_03_1495 + 30566992-30567084,30567181-30567235,30567320-30567507
     Length = 111

 Score = 27.5 bits (58), Expect = 9.4
 Identities = 14/62 (22%), Positives = 27/62 (43%)
 Frame = -2

Query: 440 AGSICSRSRESVGSRWQDWSSTSIVWRSSIGCRYWGSKRCRTYWSSKRCSVGCSYRSSKW 261
      A + S S  + + Q  + S++  I C+  S RC  W + C+ C+  ++ 
Sbjct: 20 AAAASSSSHPQLVQQMQVKRARSLLQAPKIDCQGTCSGRCANNWKKEMCNKMCNVCCNRC 79

Query: 260 SC 255
      +C
Sbjct: 80 NC 81


>02_04_0413 + 22681957-22682035,22682253-22682788
     Length = 204

 Score = 27.5 bits (58), Expect = 9.4
 Identities = 12/38 (31%), Positives = 14/38 (36%)
 Frame = +2

Query: 230 PSLLP*PLCNSICCSYSCTLRCTFCCSNRCGTSCCPSS 343
      P  P P + CC +  C C  CG  CP S
Sbjct: 95 PPPSPSPCVHPPCCESAAGCCCNGCSGGGCGGGQCPPS 132 Score = 27.5 bits (58), Expect = 9.4
 Identities = 15/46 (32%), Positives = 19/46 (41%), Gaps = 2/46 (4%)
 Frame = +2

Query: 302 CCSNRCGTSCCPSSGILCCFAILCWCCSNPASGSLHSPCS--CCIC 433
      CC + G C  SG C    C +P+ + H PC  CC C
Sbjct: 107 CCESAAGCCCNGCSGGGCGGG---QCPPSPSCENHHPPCKPGCCCC 149


>01_07_0016 - 40476014-40476333,40476598-40476740,40476945-40479099,
      40479205-40480047,40480176-40480269,40480356-40481207,
      40481367-40481437,40481750-40481821,40481977-40482019
     Length = 1530

 Score = 27.5 bits (58), Expect = 9.4
 Identities = 18/60 (30%), Positives = 32/60 (53%)
 Frame = -1

Query: 438 RQHMQQEQGECREPLAGLEQHQHSMAKQHRMPLLGQQEVPHLLEQQKVQRRVQL*EQQME 259
      R  + EQ + R+ L  EQHQ + ++  LL QQ+   +QQ++  Q+ +QQ++
Sbjct: 863 RVQFELEQQQRRQQLQQ-EQHQRQLQQRQAQQLLQQQQQQQQQQQQQLILE-QMLQQQLQ 920


 Database: rice
  Posted date: Oct 4, 2007 10:57 AM
 Number of letters in database: 14,793,348
 Number of sequences in database: 37,544
 
Lambda   K   H
  0.318  0.134  0.401 

Gapped
Lambda   K   H
  0.279  0.0580  0.190 


Matrix: BLOSUM62
Gap Penalties: Existence: 9, Extension: 2
Number of Hits to DB: 13,581,335
Number of Sequences: 37544
Number of extensions: 281712
Number of successful extensions: 1235
Number of sequences better than 10.0: 33
Number of HSP's better than 10.0 without gapping: 1121
Number of HSP's successfully gapped in prelim test: 0
Number of HSP's that attempted gapping in prelim test: 0
Number of HSP's gapped (non-prelim): 1196
length of database: 14,793,348
effective HSP length: 79
effective length of database: 11,827,372
effective search space used: 1549385732
frameshift window, decay const: 40, 0.1
T: 12
A: 40
X1: 16 ( 7.3 bits)
X2: 37 (14.9 bits)
X3: 62 (25.0 bits)
S1: 41 (21.7 bits)

The construction of this database has been supported by
Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results,
JSPS, Japan (1999-2003, 2005-2018).

The EST sequencing was supported by the Genome Analysis Program,National Bioresource Project (NBRP),
Grants-in-Aid for Scientific Research, MEXT,and the Agrigenome Program, NIAS/MAFF.
The maintenance and distribution of the DNA clones are supported by the National Bioresource Project (NBRP).